ISO Standardi

certifikati

Ading Ad poseduje sledeće sertifikate saglasne sa ISO standardima:

1.ISO 9001 kvalitet menadžmenta:

-za ISO 9001:8000 sa važnošću od 13.05.2015 god. do 12.05.2018 god.

-za ISO 9001:8000 sa važnošću od 13.05.2012.god. do 12.05.2015.god.

-za ISO 9001:8000 sa važnošću od 26.05.2010.god. do 12.05.2012.god.

-za ISO 9001:2000 sa važnošću od 13.05.2009.god. do 15.11.2010.god.

-za ISO 9001:2000 sa važnošću od 13.05.2006.god. do 12.05.2009.god.

-za ISO 9001:2000 sa važnošću od 13.05.2003.god. do 13.05.2006.god.

-za ISO 9001:1994 sa važnošću od 01.03.2000.god. do 13.05.2003.god.

-za ISO 9002:1994 sa važnošću od 26.05.1998.god. do 01.03.2000.god.

sertifikat_9001_2008.pdf

 

2.ISO 14001 menadžment i životna sredina:

-za ISO 14001:2004 sa važnošču od 15.03.20015.god. do 14.03.2018.god.

-za ISO 14001:2004 sa važnošču od 15.03.20012.god. do 15.03.2015.god.

-za ISO 14001:2004 sa važnošću od 15.03.2009.god. do 15.03.2012.god

-za ISO 14001:2004 sa važnošču od 15.03.2006.god. do 15.03.2009.god.

Svi postupci za sertifikaciju i resertifikaciju su bili obavljeni od strane SGS Yarsley Certification Services LTD, United Kingdom.

iso14000_2004.pdf

Politika kvaliteta

ADING AD Sistem kvalitet menadžmenta implementirao je još u 1998.god. Dugogodišnje uspešno upravljanje, planiranje, kontrolisanje i obezbeđivanje kvaliteta sa postojanim poboljšanjem na zadovoljstvo i poverenje zainteresovanih strana, omogućilo je kompaniji da zauzme lidersko mesto u globalnoj konkurenciji i dokaže da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode i pruži kvalitetne usluge.
Najviše rukovodstvo kompanije ADING AD je definisalo Politiku kvaliteta sa jasnom vizijom, nedvosmislenom misijom i strategijom za njeno ostvarivanje sa jedinstvenim ciljem za stalnim poboljšavanjem iste, a u skladu sa zahtevima i na zadovoljstvo korisnika, unapređivanja kvaliteta proizvoda, osvajanja novih proizvoda, novih tržišta, uvođenja novih tehnologija i stručnog usavršavanja zapošljenih. Najviše rukovodstvo je odgovorno za dosledno sprovođenje ciljeva zacrtanih u Politici kvaliteta i njene realizacije uz uključenje svih zapošljenih u kompaniji ADING AD.
Politika kvaliteta periodično se preispituje i usavršava od strane najvišeg rukovodstva saglasno zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000.

politika_kvaliteta.pdf   

Izjava za politiku zaštite životne sredine

Sistem za kvalitetan rad u našoj Kompaniji podrazumeva jedinstven Sistem menadžmenta postavljen prema zahtevima ISO standarda 9001:2000 i 14001:2004.
To izražavamo Politikom kvaliteta i Politikom za zaštitu životne sredine.
Sa Politikom za zaštitu životne sredine su upoznate sve zainteresovane strane; kako zapošljeni u Kompaniji, tako i dobavljači i potrošači.
Kompanija radi ekološki i brine kako za svoje zapošljene, tako i za okruženje, čime najbolje doprinosi u očuvanju životne sredine i njenih medijuma od štetnih uticaja pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u tehnološkim procesima.
U Politici za zaštitu životne sredine zapravo su pretočeni svi zahtevi standarda ISO 14001:2004 koje u celosti praktikujemo i tako održavamo Sistem za menadžment sa zaštitom životne sredine potvrđen sertifikatom od strane sertifikacione kuće SGS.

izjava_za_politika_za_zastita_za_zivotnata_sredina.pdf   

A - dozvola za usaglašavanje sa operativnim planom

 

           13.01.2014 ADING je dobio A - dozvolu za usaglašavanje sa operativnim planom izdatu od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje R.Makedonije. Dobijanje A - integrisane ekološke dozvole je rezultat usavršavanja i modernizacije proizvodnje, kao i primene strogih ekoloških standarda koji su kompatibilni sa standardima Evropske Unije.

Izveshtaj o dobijanju A- dozvole.pdf   A- dozvola za usaglashavanje sa operativnim planom.pdf