Image2 Апр 2009

Распределба на дивиденда

Се повикуваат сите акционери на АДИНГ АД, кои имаат право на дивиденда за 2007 (согласно дивидендниот календар) да се јават во финансовата служба на друштвото и да достават своја трансакциска сметка, како би можеле да извршиме навремена исплата на Вашите побарувања по основ на дивиденда.

Копија од картичката (со јасно читлив број на трансакциската сметка и Вашето име и презиме) можете да ги доставите на факс:02 20 34 817 или по пошта на адреса : АДИНГ АД, Новоселски пат бб, 1000 Скопје, со назнака “за финансова служба“

Со почит,

АДИНГ АД, Скопје